Rosuvastatin calcium
       Febuxostat
       PARECOXIB SODIUM
       Sorafenibtosylate
       Tadalafil
       LANTHANUM CARBONATE
       Ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)-4-methylt
       Ethyl 2-(3-formyl-4-hydroxyphenyl)-
       More
 
  Products

中文名稱︰2-(4-羥基苯基)-4-甲基 唑-5-羧酸乙酯(非布司他中間體)
英文名稱︰Ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate
CAS No.︰161797-99-5
分 子 式︰ C13H13NO3


Copyright(C)2015,  Copyright Notice Admin